Nazwa zamówienia: Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w AI. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego w Praszce
Termin składania ofert: 14.10.2010 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ cz. 1
ZIPSIWZ cz. 2
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie
Informacja o zawarciu umowy PDFInformacja