Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 17 grudnia 2015 r. o  godz. 10.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się XII/2015  sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki .
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2015 rok.       
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na  2016 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wniesieniu wkładu pieniężnego do Oczyszczalni Ścieków Praszka Sp. z o.o.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wniesieniu wkładu niepieniężnego do PPU  GOSKOM Sp. z o.o.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.