Nazwa zamówienia: Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w
wysokości
do 2 000 000,00 zł
Termin składania ofert: 03.12.2015 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ (12,22MB)
Zapytania i wyjaśnienia z dnia 27-11-2015 r. ZIPWyjaśnienia (5,85MB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 01-12-2015 r. Ogłoszenie
Zapytania i wyjaśnienia z dnia 01-12-2015 r. PDFwyj20151201.pdf (673,88KB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFzaw20151211.pdf (599,27KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie