Nazwa zamówienia: Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 354 000 PLN
Termin składania ofert: 16.07.2012 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: DOCSIWZ cz. 1
SIWZ cz. 2 (46 MB)
Zawiadomienie o wyborze oferty PDFZawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie