Nazwa zamówienia: Remont nawierzchni drogi gminnej Prosna – Wygiełdów etap V
Termin składania ofert: 25.08.2010 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie
Informacja o zawarciu umowy PDFInformacja