Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 19 listopada 2015 r. o godz. 10.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się XI/2015 sesja Rady Miejskiej

 1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja z działalności Burmistrza Praszki.        
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2015 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości i zasad jej pobierania oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2016 rok.      
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2016 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży niezabudowanych działek położonych w Praszce przy ul. Marii Dąbrowskiej, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod mieszkalnictwo rodzinne o niskiej intensywności zabudowy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej na arkuszu mapy 3 obrębu Praszka jako działka nr 374/6 o pow. 0,0316 ha.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Praszka prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 98/9 o pow. 1,6947 ha na arkuszu mapy 1 obrębu Zawisna, z przeznaczeniem na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi  wykonywaniu zadań własnych w dziedzinie transportu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy mostowi na rzece Prośnie w Praszce.
 18. Zapytania i wolne wnioski.           
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.