Nazwa zamówienia: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych
Termin składania ofert: 21.07.2010 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie (1,51MB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ (108,24KB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie (505,49KB)
Informacja o zawarciu umowy                    PDFinformacja o udzieleniu zamówienia (221,11KB)