Nazwa zamówienia: Przebudowa ulicy Kolorowej w Praszce
Termin składania ofert: 23.10.2015 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFzaw20151029.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie