Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 8 października 2015 r. o godz. 10.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się X/2015 sesja Rady Miejskiej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja z działalności Burmistrza Praszki.        
 6. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Praszka za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2015 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie na kadencję 2016-2019.
 12. Rozpatrzenie sprawy dalszego funkcjonowania obiektów stadionu sportowego w Praszce.
 13. Rozpatrzenie wniosków o nadanie nazwy mostu na rzece Prośnie w Praszce.
 14. Omówienie sprawy budowy zalewu na rzece Prośnie.
 15. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych za 2014 rok złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Praszce.
 16. Przedstawienie przez Burmistrza Praszki informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych za 2014 rok złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych Burmistrzowi Praszki.
 17. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów za rok szkolny 2014/2015, wręczenie nagród za najlepsze osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2014/2015.
 18. Zapytania i wolne wnioski.        
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.