Nazwa zamówienia: Przebudowa dróg gminnych w gminie Praszka
Termin składania ofert: 24.09.2015 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ (5,44MB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFzaw20150929.pdf (513,58KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie