Nazwa zamówienia: Przebudowa pomieszczeń pływalni krytej w Praszce na pomieszczenia socjalne dla zespołu pogotowia ratunkowego
Termin składania ofert: 26.05.2010 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie
Informacja o zawarciu umowy PDFInformacja