Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu  25 sierpnia 2015 r. o  godz. 10.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się IX/2015  sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja z działalności Burmistrza Praszki .
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.                                       
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku  rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach resortowego programu  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki  Społecznej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Opiniującego do spraw wyboru ławników.
 12. Rozpatrzenie wniosku o nadanie imienia mostowi  na rzece Prośnie w Praszce ul. Piłsudskiego.
 13. Zapytania i wolne wnioski
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.