Nazwa zamówienia: Modernizacja ujęcia wody w Kowalach. Zadanie I i II
Termin składania ofert: 04.09.2015 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ (1,80MB)
Zapytania i wyjaśnienia z dnia 28-08-2015 r. PDFwyj20150828.pdf (584,39KB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf20150925.pdf (552,01KB)
Ogłoszenie udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie