Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie serdecznie zaprasza pracodawców do wzięcia udziału w projekcie, pt.: „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie oleskim (I)”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy pozostających bez pracy w powiecie oleskim. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby powyżej 29 roku życia ( za osoby powyżej 29 roku życia uznaję się osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia), zarejestrowane w tutejszym urzędzie, zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy, w tym zwłaszcza:

  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby po 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne ( tj. zarejestrowane nieprzerwanie przez okres 12 m-cy),
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy przyjmuje wnioski o zorganizowanie stażu.

Umowy zawierane będą na okres do 6 miesięcy. Rozpatrywane wnioski wyłącznie z gwarancją zatrudnienia w formie umowy o pracę
(3 miesiące – minimum ½ etatu).

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie lub wysyłać pocztą.

Szczegółowych informacji udziela Pani Katarzyna Jachymska w pokoju nr 12 lub pod numerem telefonu 34 3505 988.