Nazwa zamówienia: Przebudowa dróg osiedlowych przy ul. Mickiewicza oraz ul. Kolorowej wraz z przyległymi. Etap I - Przebudowa ul. Kołłątaja w Praszce
Termin składania ofert: 14.05.2010 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFInformacja o wyborze oferty
Informacja o zawarciu umowy PDFInformacja