Nazwa zamówienia: Przebudowa odcinka ulicy Listopadowej i Styczniowej oraz ul. Sienkiewicza, Prusa i Warszawskiej w Praszce
Termin składania ofert: 30.07.2015 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ (24,33MB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf20150813.pdf (391,01KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie