Nazwa zamówienia: Modernizacja ujęcia wody w Kowalach - Zadanie I i II
Termin składania ofert: 20.07.2015 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: PDFinf20150724-1.pdf