Nazwa zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szyszków, Wygiełdów i Praszka ul. Pilawy. II etap - miejscowości Wygiełdów
Termin składania ofert: 10.06.2010 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania PDFZawiadomienie