Nazwa zamówienia: Termomodernizacja budynków Gminy Praszka - Etap II. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - Zadanie I i II
Termin składania ofert: 26.06.2015 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ (3,88MB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf20150703.pdf (888,33KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie