Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 18 czerwca 2015 r. o godz. 10.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się VIII/2015 sesja Rady Miejskiej

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI/2015 i VII/2015 sesji .
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki .
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2014.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki za 2014 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji /termomodernizacja budynków Gminy Praszka – budynki szkolne PSP nr 2 w Praszce i PSP w Kowalach/.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji /przebudowa odcinka ul. Listopadowej i ul. Styczniowej  oraz ul. Sienkiewicza, Prusa i Warszawskiej w Praszce/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji / modernizacja ujęcia wody w Kowalach/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do 1 m3 odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie  wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego na uchwałę Nr 15/III/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia limitu przebiegu kilometrów dla Burmistrza Praszki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 15/III/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia limitu przebiegu kilometrów dla Burmistrza Praszki.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie członkostwa Gminy Praszka w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”.
 19. Zapytania i wolne wnioski
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.