Nazwa zamówienia: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych
Termin składania ofert: 24.06.2015 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIP2015SIWZ-remonty czastkowe Praszka.zip
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf20150707.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie