Nazwa zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Praszka
Termin składania ofert: 29.06.2015 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ z dnia 12-06-2015 r. PDFwyj20150612.pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf20150708-1.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie