w sprawie naboru kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019

Informuje się, że  Prezes Sądu Okręgowego w Opolu wystąpił do Rady Miejskiej w Praszce o dokonanie wyboru 3 ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie  na kadencję 2016-2019.

Ławnikiem  może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i  korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
 • jest nieskazitelnego charakteru
 • ukończył 30 lat
 • nie przekroczył 70 lat
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku
 • jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie

Ławnikami nie mogą być :

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze - osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania  sprawy na drogę postępowania sądowego
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem  przestępstw i wykroczeń
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy
 • duchowni
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej
 • funkcjonariusze  służby więziennej
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej w Praszce prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Praszka dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.

Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołączyć należy następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu  postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Szczegółowe zasady naboru kandydatów na ławników określa art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm./, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami  złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

Wzór karty zgłoszenia stanowi  załącznik do niniejszej informacji. Formularz karty zgłoszenia można odebrać również osobiście w Urzędzie Miejskim w Praszce -  pok. 13.

Zgłoszenia, które nie spełniają określonych wymagań lub wpłyną po terminie pozostawia się bez biegu.

Pisemne zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do dnia 30 czerwca 2015 r. w pok. Nr 13 - w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Praszce.

Załącznik - DOCXWzór karty zgłoszenia (21,54KB).