Nazwa zamówienia: Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i w sieć wodociągową w rejonie ulic Kolorowej i Skłodowskiej w Praszce. Etap II - ul. Dąbrowskiej w Praszce
Termin składania ofert: 05.05.2015 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ (21 MB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFzaw20150525.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie