Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 23 kwietnia 2015 r. o  godz. 10.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się VI/2015 sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V/2015 sesji .
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki .
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce za 2014 rok.   
 7. Przedstawienie informacji „Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014”. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok.
 10. Podjęcie uchwały  zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe GOSKOM Sp. z o.o. do załatwienia spraw w zakresie administracji publicznej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Praszka.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia dodatkowych usług Świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021” wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda w Praszce.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum w Praszce.
 20. Podjęcie uchwały w  sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok.
 21. Zapytania i wolne wnioski
 22. Sprawy różne.
 23. Zakończenie obrad.