Nazwa zamówienia: Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i w sieć wodociągową w rejonie ulic Kolorowej i Skłodowskiej w Praszce – etap I
Termin składania ofert: 19.11.2009 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia
16-11-2009 r.:
PDFModyfikacja SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty PDFZawiadomienie o wyborze oferty
Informacja o zawarciu umowy PDFInformacja