Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 19 marca 2015 r. o  godz. 10.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się V/2015 sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  IV/2015 sesji .
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki .
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu „Stradziec” w Strojcu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.
 11. Podjęcie uchwały w  sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Praszki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na  rok 2015.
 13. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z podmiotem gospodarczym – Przedsiębiorstwo Budowlane „MACDECOR” Katowice.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  Opolu odpowiedzi na skargę Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Oleśnie na uchwałę Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 kwietnia 2004 r. nr 131/XVI/2004 w sprawie ustalenia strefy płatnego  parkowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”.
 18. Zapytania i wolne wnioski
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.