Nazwa zamówienia: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych
Termin składania ofert: 05.08.2009 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie
Informacja o zawarciu umowy                     

PDFinformacja o udzieleniu zamówienia