Nazwa zamówienia: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych
Termin składania ofert: 05.08.2009 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie (506,43KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ (243,00KB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie (152,40KB)
Informacja o zawarciu umowy                     

PDFinformacja o udzieleniu zamówienia (107,63KB)