Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi gminnej Lachowskie-Marki-Wierzbie
Termin składania ofert: 03.08.2009 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ
Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 29-07-2009 r.: PDFWyjaśnienia
Zawiadomienie o wyborze oferty PDFZawiadomienie
Informacja o zawarciu umowy        PDFinformacja o udzieleniu zamówienia