Nazwa zamówienia: Przebudowa strychu na dwa lokale socjalne w budynku mieszkalnym w Praszce przy ul. Piłsudskiego 48
Termin składania ofert: 30.09.2009 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ cz. 1
ZIPSIWZ cz. 2
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie   
Informacja o udzieleniu zamówienia PDFinformacja o udzieleniu zamówienia