KONCEPCJA  PRACY

 PUBLICZNEGO  PRZEDSZKOLA   NR  2  W   PRASZCE

 

 

Podstawa prawna:

§ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),

§ Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.).

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.

 Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki

Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty.

Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Przedszkole kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. U podstaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli, określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 560).

 

Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego z 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 117), poszerzoną o programy własne nauczycieli oraz programy wychowania przedszkolnego podane przedszkolnym zestawie programów.

 Programy własne nauczycieli przyjęte do realizacji w Przedszkolu nr 2 przez Radę Pedagogiczną:

§ Program profilaktyki

§ Program wychowawczy

 

Programy wspierające realizowane w przedszkolu:

 

1.” Jesteśmy częścią świata”

2 „.Program logopedyczny dla dzieci”

3. „ Techniki plastyczne”

 

 

 

 

 

 

Nasze motto: „Przedszkole drugim domem dziecka – przyjazne i bezpieczne”

 

 

PRIORYTETY – KIERUNKI PLANOWANYCH ZMIAN

 

1. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci,

2. Aktualizacja i doskonalenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

4. Promocja zdrowia i świadomości ekologicznej.

6. Doskonalenie organizacji pracy zespołowej.

7. Doskonalenie metod i form pracy z dziećmi  w celu wzrostu aktywności dzieci.

 

 

 

 

CELE OGÓLNE:

1. Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka.

2. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki dla prawidłowego rozwoju.

3.  Wspomaga dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami,

4. Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie(co najmniej) podstawy programowej.

5. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

6. Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.

7. Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.

 

KRYTERIA SUKCESU:

 

Wyznacznikiem realizacji celów będą poniższe kryteria sukcesu:

§ Dzieci są radosne, uczęszczają do przedszkola.

§ Rodzice są zadowoleni.

§ Spełniona jest większość oczekiwań rodziców.

§ Dzieci potrafią samodzielnie podejmować decyzje.

§ Dzieci zgodnie funkcjonują w grupie.

§ Dzieci szanują dorosłych i rówieśników.

§ Dzieci mają rozbudzone zainteresowania.

§ Dzieci są dobrze przygotowane do roli ucznia,

§ Rodzice są aktywni, włączają się w proces edukacyjny.

§ Kadra pedagogiczna doskonali się i podnosi kwalifikacje.

§ Kadra jest otwarta na zmiany i poszukuje nowatorskich metod pracy.

§ Przedszkole ma dobrą opinię w środowisku.

 

OBSZARY DZIAŁAŃ

 

I. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji

 

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka. Respektuje pięć najistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego:

1. zasadę zaspokajania potrzeb dziecka (zabezpieczenie podstawowych potrzeb dziecka tj. potrzeby biologiczne, emocjonalno-społeczne, bezpieczeństwa, miłości, uznania, potrzeba ruchu, działania, potrzeba osiągnięć w zespole, nawiązywania kontaktów),

2. zasadę aktywności (pobudzanie aktywności własnej dziecka, rozwój inicjatywy odkrywczości i twórczej),

3. zasadę indywidualizacji (metody powinny być dopasowane do potrzeb i możliwości dzieci; powinno się rozwijać zainteresowania i uzdolnienia każdego dziecka),

4. zasadę organizowania życia społecznego (budzenie wrażliwości na opinię społeczną; uczenie współdziałania z innymi; akceptowanie czynności społecznych obowiązujących w zbiorowości przedszkolnej, nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko),

5. zasadę integracji (jednolity proces wychowania i edukacji).

 

            Przedszkole dba o rozwój intelektualny dziecka, kształcenie procesów poznawczych i doskonalenie kompetencji komunikowania się.

             Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie, w tym korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy. Umiejętności nabywają w toku działania, są zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów i kreatywnego działania.

            Przedszkole promuje zdrowie oraz postawy przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw. Uczą się korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia  potrzeb w racjonalny i bezpieczny sposób.

            Przedszkole szczególną uwagę przywiązuje do  upowszechniania zasad kultury osobistej. Umożliwia dziecku adaptację społeczną i poszerzanie kontaktów w otoczeniu, udział w ustalaniu, a w konsekwencji respektowaniu praw i obowiązków. Sprzyja dojrzewaniu społeczno-moralnemu.  Dzieci uczą się współdziałania i mają możliwość docenić wartość wspólnego dzieła. Odkrywają swoją indywidualność, doskonalą samodzielność i poznają swoje możliwości. Głównym motorem i siłą naszych działań są wartości, dlatego przedszkole prowadzi oparty na nich planowy proces wychowawczy. Dzieci uczą się odróżniać dobro od  zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę.

            Nauczyciele współpracują ze sobą i własnym przykładem potwierdzają głoszone wartości, w tym przede wszystkim wartość dobra, współpracy, zasad demokracji oraz przestrzegania praw i odpowiedzialnego wywiązywania się z obowiązków. Szczególną uwagę kadra pedagogiczna przywiązuje do kształtowania otwartości na innych ludzi i problemy pojawiające się w środowisku przyrodniczym i społecznym.

            W pracy przedszkola ważne miejsce zajmuje kształtowanie tożsamości dziecka oparte na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionalnej, a także historii narodu. Do istotnych działań przedszkola należy poznawanie kultury regionu i kraju z równoczesnym otwarciem na kultury innych narodów i grup społecznych, a także zaangażowanie się w sprawy najbliższego środowiska, którego jesteśmy częścią.

 

 

Absolwent przedszkola

Posiada:

§ wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,

§ motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

§ umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,

§ umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,

§ umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,

§ umiejętność radzenia sobie z trudnościami,

§ twórczego rozwiązywania zadań,

§ odpowiedni poziom samodzielności,

§ gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,

§ umiejętność komunikatywnego porozumiewania się,

§ podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,

§ poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

 

Przestrzega:

§ praw innych ludzi,

§ zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,

§ zasady kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm.

 

Dostrzega i szanuje:

§ potrzeby innych ludzi,

§ odmienne postawy, przekonania, upodobania,

§ symbole narodowe,

§ środowisko naturalne.

 

Nie obawia się:

§ występować publicznie,

§ reprezentować grupę, przedszkole,

§ dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,

§ wykazywać inicjatywę w działaniach,

§ prosić o radę lub pomoc.

 

 

Absolwent naszego przedszkola jest chłonny nowej wiedzy, lubi odkrywać, doświadczać oraz nawiązuje poprawne kontakty z innymi ludźmi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. System wspierania rozwoju dziecka

 

W przedszkolu opracowano sposób diagnozowania potrzeb i możliwości dzieci ,który obejmuje m.in. systematyczne obserwacje pedagogiczne służące rozpoznaniu potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej dziecka, a także zainteresowań podopiecznych.

Wspomaganie dzieci to także badanie gotowości szkolnej i budowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju. Wiedzę o dzieciach nauczyciele wykorzystują do:

§ modyfikacji realizowanych programów,

§ planowania miesięcznego,

§ do konstruowania zajęć (zasada indywidualizacji wymagań),

§ indywidualnego wspomagania dzieci.

 

W sytuacji problemów edukacyjnych i wychowawczych, przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w miarę potrzeb w formach specjalistycznych, takich jak terapia logopedyczna.

            Przedszkole, monitorując rozwój dziecka, współpracuje nie tylko z rodzicami, ale także poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego rodzinę. Celem przedszkola jest doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie tylko podopiecznym, ale też ich rodzicom.

W ramach  pomocy w przedszkolu analizuje się problemy edukacyjne i wychowawcze, planuje działania, ocenia postępy dzieci, wyciąga wnioski i je wdraża.

Metody stosowane w przedszkolu

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a poprzez stosowanie nowoczesnych metod i form pracy z dziećmi  zapewnia wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób  osiągania sukcesów rozwojowych.

 

Katalog metod

 

1. Metody czynne:

§ metoda samodzielnych doświadczeń,

§ metoda kierowania własną działalnością dziecka,

§ metoda zadań stawianych dziecku,

§ metoda ćwiczeń utrwalających.

2. Metody oglądowe:

§ obserwacja i pokaz,

§ osobisty przykład nauczyciela,

§ udostępnianie sztuki, dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

 

3. Metody słowne:

§ rozmowy,

§ opowiadania,

§ zagadki,

§ objaśnienia i instrukcje,

§ sposoby społecznego porozumiewania się,

§ metody żywego słowa.

 

 

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie metody pracy.

§ metody aktywizujące,

§ zabawy badawcze i doświadczenia,

§ techniki twórczego myślenia, (elementy)

§ metoda ruchu rozwijającego wg. W. Sherborne

§ system edukacji przez ruch D. Dziamskiej,

§ twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, 

§ metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,

§ aktywne słuchanie muzyki Betti Strauss.

 

Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość jest na wysokim poziomie.

Przedszkole buduje swój wizerunek, jako placówki przyjaznej dzieciom i rodzicom oraz środowisku lokalnemu, będąc także miejscem, w którym pielęgnowane są tradycje regionalne.

 

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

 

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:

§ systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,

§ zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,

§ informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają, § prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,

§ zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

 

 

 

 

W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obejmuje ona m.in.:

§ rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,

§ rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,

§ wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,

§ wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

§ rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.

 

Corocznie w przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami (zarówno przedszkolny, jak i plany poszczególnych grup). Plan ten obejmuje zadania ułożone w następujące bloki:

§ planowanie rozwoju przedszkola,

§ wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań między nauczycielkami a rodzicami,

§ organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i rodziców,

§ kształtowanie świadomości zdrowotnej a promocja zdrowia,

§ inne zadania.

 

Realizacja zadań ma następujące formy:

§ zebrania ogólne i zebrania grupowe,

§ tydzień zajęć otwartych  dla nowo przyjętych dzieci,

§ konsultacje i porady indywidualne,

§ kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),

§ organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,

§ organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych,

§ angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

 

W przedszkolu prężnie działa rada rodziców, wspierająca działalność placówki. Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane. Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby. Ważnym aspektem pracy placówki jest udział w realizacji lokalnych i ogólnopolskich programów i projektów. Przedszkole współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, a także promującymi zachowania przyjazne przyrodzie. Krąg partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z potrzeb przedszkola, ale także z potrzeb środowiskowych.

 

Tradycje przedszkolne

Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi.

Nasze tradycje to m.in.:

§ Dzień Przedszkolaka

§  Powitanie jesieni

§ Pasowanie na przedszkolaka

§ Światowy Dzień Pluszowego Misia

§ Mikołajki

§ Świąteczne spotkania przy choince- Jasełka

§ Bal karnawałowy

§ Dzień Babci i Dziadka

§ Powitanie wiosny

§ Święto Mamy i Taty

§ Przegląd Recytatorski i Plastyczny

§ Festiwal piosenki

§ Dzień Dziecka

§ Festyn Rodziny

 

W środowisku lokalnym przedszkole promuje swoje działania, zdrowie, ekologię, kulturę a także wartość tradycji zarówno lokalnych, jak i narodowych.

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę poprzez organizację dni otwartych, imprez i uroczystości, przeglądów i konkursów oraz na bieżąco aktualizowaną stronę internetową.

 

 

IV. Zarządzanie przedszkolem

 

Jednym z warunków zmian zachodzących w edukacji jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne, m.in.  logopeda, nauczycielka języka angielskiego.

             W trosce o skuteczną realizację zadań i celów wychowania przedszkolnego organizuje wsparcie dla pojedynczych nauczycieli i rady pedagogicznej. Organizowane są formy inspirujące do rozwoju zawodowego, nowatorstwa i twórczej aktywności nauczycieli.

 

Udokumentowane umiejętności kadry pedagogicznej dotyczą przede wszystkim nowoczesnych metod pracy z dzieckiem, a także sposobów postępowania terapeutycznego.

W przedszkolu panuje pogodna atmosfera, a życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Nauczyciele posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć tak, aby dzieci były aktywne i radosne.

W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływane są zespoły zadaniowe: . Sprawność organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Szczegółowe zdania wynikające z powyższej koncepcji pracy są modyfikowane i zamieszczane corocznie w planach pracy przedszkola stanowiących załączniki do koncepcji.

Koncepcja pracy przedszkola jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana we współpracy z rodzicami. Wszyscy rodzice są zapoznawani z koncepcją na pierwszych zebraniach grupowych we wrześniu. Mogą zgłaszać swoje sugestie i uwagi. Zachęcani są do wspólnego tworzenia koncepcji przedszkola.

 

 

Koncepcja została przyjęta do realizacji przez Radę Pedagogiczną Uchwałą Nr 5/2014/2015

 w dniu  15.09.2014r.