Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu  29 grudnia 2014 r. o  godz. 10.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się III/2014  sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z  I/2014 i  II/2014 sesji .
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki .
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2014 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na  2015 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Praszki. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów dla Burmistrza Praszki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  przejęcia od Powiatu Oleskiego zadania pn. „ Zarządzanie  drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki  komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach  administracyjnych Gminy Praszka”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na 2015 rok.
 14. Zapytania i wolne wnioski
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.