Nazwa zamówienia: Remont nawierzchni drogi gminnej Prosna – Wygiełdów etap IV oraz ulicy Słonecznej w Praszce
Termin składania ofert: 10-04-2009 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu:  PDFOgłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:  ZIPSIWZ - droga Prosna- Wygiełdów
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:  PDFZawiadomienie
Informacja o zawarciu umowy:  PDFInformacja