Nazwa zamówienia: Przebudowa ulicy Równoległej w miejscowości Przedmość etap IV 
Termin składania ofert: 16.04.2009 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ - przebudowa ul. Równoległej w Przedmościu
Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 14-04-2009 r.: ZIPWyjaśnienia
Zawiadomienie o wyborze oferty: PDFZawiadomienie   
Informacja o zawarciu umowy: PDFInformacja