Nazwa zamówienia: Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy ul. Mickiewicza i łącznika pomiędzy ul. Mickiewicza i 3-go Maja w Praszce
Termin składania ofert: 04-11-2008 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: DOCOgłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ-łącznik ul. Mickiewicza
Zawiadomienie o wyborze oferty PDFZawiadomienie o wyborze oferty
Informacja o zawarciu umowy DOCinformacja o udzieleniu zamówienia