Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 12 listopada 2014 r. o  godz. 12.00  w Muzeum w Praszce odbędzie się XLVI/2014  sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja z działalności Burmistrza Praszki .        
 6. Podsumowanie VI Kadencji Rady Miejskiej w Praszce 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2014 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Oleśnie na dofinansowanie zakupu łóżek na Oddział Chirurgii.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce do prowadzenia postepowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 12. Zapytania i wolne wnioski.       
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.