Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 28 października 2014r. o godz. 10.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się XLV/2014 sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja z działalności Burmistrza Praszki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2015 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2015 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Praszce przy ul. Powstańców Śląskich.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce.
 10. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych za 2013 rok złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Praszce.
 11. Przedstawienie przez Burmistrza Praszki informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych za 2013 rok złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych Burmistrzowi Praszki.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.