Uchwały  Rady Miejskiej w Praszce dotyczące  nowego systemu gospodarki odpadami:

Uchwała nr 214/XXIX/2017 z dnia 07-09-2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Praszka PDFU214-XXIX-2017.pdf
Uchwała nr 231/XXVI/2013 z dnia 19-02-2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Praszka PDFU231-XXVI-2013.pdf
Uchwała nr 230/XXVI/2013 z dnia 19-02-2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe GOSKOM Sp. z o. o. do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej PDFU230-XXVI-2013.pdf
Uchwała nr 40/VI/2015 z dnia 23-04-2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe GOSKOM Sp. z o.o. do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej. PDFU40-VI-2015.pdf
Uchwała nr 270XXXIV/2018 z dnia 08-03-2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości PDFU270-XXXIV-2018.pdf
Uchwała nr 42/VI/2015 z dnia 23-04-2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFU42-VI-2015.pdf
Uchwała nr 43/VI/2015 z dnia 23-04-2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (wraz ze zmianami) PDFU43-VI-2015.pdf
PDFU215-XXIX-2017.pdf
Uchwała nr 44/VI/2015 z dnia 23-04-2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Praszka PDFU44-VI-2015.pdf
Uchwała nr 271/XXXIV/2018 z dnia 08-03-2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości PDFU271-XXXIV-2018.pdf
Uchwała nr 265/XXXI/2013 z dnia 20-06-2013 r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi PDFU265-XXXI-2013.pdf
Uchwała nr 46/VI/2015 z dnia 23-04-2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi PDFU46-VI-2015.pdf