W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r. zmienia się system gospodarowania odpadami komunalnymi w naszej gminie. Na podstawie nowych przepisów gmina odpowiedzialna będzie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na jej terenie. Właściciele nieruchomości lub ich zarządcy zostaną zobowiązani do uiszczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Od 1 lipca 2013 r. nie będzie możliwości samodzielnego zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych z firmą wywozową. Gmina w drodze przetargu wyłoni przedsiębiorcę, który od dnia 1.07.2013 r. będzie odbierał odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (tj. instytucje, działalność gospodarcza).

Rada Miejska w Praszce podjęła uchwały dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami, które dostępne są na stronie www.praszka.pl w zakładce nowy system gospodarki odpadami.

WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW !!!

 • wszelkie sprawy związane z administrowaniem gospodarką odpadami komunalnymi prowadziło będzie Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „GOSKOM” Sp. z o.o. Praszka ul. Powstańców Śl. 23;
 • deklarację o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi należy złożyć do PP-U GOSKOM Sp. z o.o. w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania;
 • W przypadku nie złożenia deklaracji w określonym terminie lub gdy zaistnieją uzasadnione wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie określona w drodze decyzji;
 • umowa na odbiór odpadów komunalnych z dotychczasowym przedsiębiorcą (EKO – REGION Sp. z o.o.) zostanie z inicjatywy firmy rozwiązana za porozumieniem stron ;
 • od 1 lipca 2013 r. przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych umożliwi właścicielom i zarządcom nieruchomości wyposażenie ich w pojemniki do gromadzenia odpadów;
 • opłatę za odbiór odpadów komunalnych uiszcza się miesięcznie w kasie PP-U GOSKOM Sp. z o.o. lub na konto bankowe nr 80 1240 3291 1111 0010 5258 5363 w terminie
 • do 15 dnia każdego miesiąca. Pierwszą opłatę za miesiąc lipiec należy uiścić do 15.07.2013 r. Wypełniona deklaracja jest podstawą do uiszczania wielkości opłat za odbiór odpadów komunalnych (nie będą dodatkowo wystawiane nakazy płatnicze!!!). Wysokość opłaty wynika z danych określonych przez składającego w deklaracji;
 • w ramach poniesionej opłaty dwa razy w ciągu roku zorganizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbieranych z przed posesji a nadmiar odpadów komunalnych segregowanych można będzie oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który od 1 lipca 2013 r. utworzony będzie na terenie składowiska odpadów w Kowalach;
 • segregując odpady komunalne płacisz niższą stawkę za ich odbiór;
 • odpady komunalne, należy gromadzić w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o ujednoliconych kolorem oznaczeniach:
  • żółtym – z przeznaczeniem na odpady segregowane suche
   do zbiornika należy wrzucać: puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET), puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach), plastikowe nakrętki, folie i torebki z tworzyw sztucznych, gazety, kartony i tekturę pokrytą folią aluminiową (opakowania typu tetra pak po mleku, napojach), kartony po produktach mlecznych, puszki po napojach, konserwach, drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia),
  • brązowym – z przeznaczeniem na bioodpady
   do pojemnika należy wrzucać: odpady kuchenne, resztki i obierki z owoców i warzyw, skoszoną trawę, zagrabione liście, rośliny, ziemię po kwiatach, trociny i popiół drzewny, drewno (o gabarytach umożliwiających umieszczenie w pojemniku), fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek,
  • pomarańczowym – z przeznaczeniem na szkło białe i kolorowe do pojemnika należy wrzucać: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach,
  • zielonym – z przeznaczeniem na odpady komunalne zmieszane;

Segregując odpady ułatwiasz proces poprawnego zbierania i zagospodarowania odpadów oraz osiągnięcie nałożonych na gminy poziomów odzysku odpadów, oszczędzasz swoje pieniądze, środowisko wokół Ciebie jest czystsze .

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zabrania się spalania odpadów w przydomowych piecach. Przy spalaniu śmieci do atmosfery wydobywa się niczym nie oczyszczony dym, zawierający szkodliwe substancje np. tlenki azotu, dwutlenek siarki, metale ciężkie Szczególnie niebezpieczne są powstające przy spalaniu tworzyw sztucznych rakotwórcze
i toksyczne związki chemiczne zwane dioksynami.

 


Burmistrz Praszki
Jarosław Tkaczyński