Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieści się w Kowalach (byłe składowisko odpadów komunalnych) i prowadzony jest przez firmę EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów. W ramach ponoszonej opłaty do PSZOK można odwozić następujące rodzaje odpadów:

 1. Przeterminowane leki (kod 20 01 32),
 2. Chemikalia: farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe (kody 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*),
 3. Zużyte baterie i akumulatory (kod 20 01 34),
 4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36),
 5. Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07),
 6. Odpady budowlano – rozbiórkowe o kodach z grupy 17 (ilość odpadów dostarczanych przez właściciela nieruchomości nie może przekraczać ilości określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Praszka tj. do 1,5 m3),
 7. Zużyte opony (kod 16 01 03),
 8. Odpady zielone (kod 20 02 01),
 9. Opakowania ze szkła (kod 15 01 07),
 10. Opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02),
 11. Opakowania z papieru i tektury ( kod15 01 01).

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny:

w okresie od 1 kwietnia do 30 września
wtorek 11.00 – 19.00
czwartek 11.00 – 19.00
trzecia sobota miesiąca 9.00 – 13.00

w okresie od 1 października do 31 marca
wtorek 9.00 – 17.00
czwartek 9.00 – 17.00
trzecia sobota miesiąca 9.00 – 13.00