Znalezione obrazy dla zapytania zaproszenie na dni otwarte do przedszkola      Znalezione obrazy dla zapytania zaproszenie na dni otwarte do przedszkola

  Publiczne Przedszkole nr 2 w Praszce

ogłasza nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

 


Dyrektor Publicznego Przedszkole nr 2 w Praszce informuje, że rekrutacja dzieci na rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się od 3 marca 2018r  i będzie trwać do 3 kwietnia 2018r

Wnioski przyjęcia dzieci do przedszkola będą dostępne w kancelarii dyrektora oraz na stronie internetowej naszego przedszkola.

Informujemy również,że dni otwarte odbędą się w dniach od 12 marca do 16 marca w godzinach od 10.00 12.00

Prosimy o zabranie ze sobą obuwia zmiennego


Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. 


                                                                                                   
dyrektor przedszkola 
                                                                                                        Ewa Kołodziej

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem - 343591156

 

Wszystkich serdecznie zapraszamy

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

do  Publicznego Przedszkola nr 2

w Praszce

 Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe(Dz. U.z 2017, poz 59)

2.Statut Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce.

 

I.  Tok postępowania rekrutacyjnego

 

§ 1

 

1.      Przebieg rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce obejmuje:

a) określenie liczby miejsc organizacyjnych w oddziałach przedszkolnych

b) ogłoszenie rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny

c) przyjmowanie kart zgłoszeń do przedszkola

d) powołanie Komisji Rekrutacyjnej

e) posiedzenie Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjnej

f) ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola na dany rok szkolny.

 

2.      Postępowanie Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest jawne.

3.      Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

 

II.                  Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

§ 2

1.Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie obwodu ustalonego dla Przedszkola przez Radę Miejską w Praszce uchwałą nr 79/IX/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r.

 

2.W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć również dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia.

 

3.W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego, do przedszkola może uczęszczać dziecko do ukończenia 10 roku życia.

 

4. Kandydaci zamieszkali poza obszarem obwodu ustalonego przez Radę Miejską w Praszce mogą być przyjęci do Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.

 

4. W przedszkolu funkcjonuje sześć oddziałów przedszkolnych, skupiających dzieci w wieku 3-6 lat.

 

§ 3

1. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się raz w roku.

2. Przyjęcia dzieci do przedszkola odbywają się na podstawie złożonych przez rodziców (prawnych opiekunów dziecka) wypełnionego „Wniosku o przyjęcie do Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce”,

3. „Wniosek o przyjęcie do Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce” zawiera :

1). imię, nazwisko, datę urodzenie oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

2). imiona i nazwiska rodziców kandydata,

3). adres zamieszkania rodziców i kandydata,

4). adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata,

5). wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych,

4. Do „Wniosku”, o którym mowa w ust.2 dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w art. 4, ust 1, pkt a) – h), t.j:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej ….

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

e) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący, o których mowa w art. 4, ust.4. t.j

* oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, nauce w systemie stacjonarnym.

* oświadczenie rodziców , że do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata,

* oświadczenie rodziców o deklarowanej liczbie godzin pobytu dziecka w przedszkolu

5. Dokumenty, o których mowa w art.3 ust 4, pkt b-d, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

6. Rodzice (prawni opiekunowie),których dzieci uczęszczają do Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce, obowiązani są złożyć w kancelarii przedszkola, deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

7. Deklarację o kontynuowaniu wychowania w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Praszce w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 4

1.   W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci, niż liczba wolnych miejsc, stosuje się szczegółowe kryteria przyjęć dzieci. W kryteriach tych uwzględniane jest:

 1. wielodzietność rodziny kandydata

 2. niepełnosprawność kandydata

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą,

2.Kryteria o których mowa w ust.1, mają jednakową wartość.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.,

4.Organ prowadzący określił kryteria, o których mowa w ust.3, oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.

a) Oboje rodzice zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy - wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, prowadzą gospodarstwo rolne, uczą się w trybie dziennym 4

b) Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata 2

c) Deklarowany pobyt dziecka w przedszkolu wynosi co najmniej 7 godzin 1

Zadeklarowany przez rodziców( prawnych opiekunów) czas pobytu dziecka w przedszkolu nie ulega obniżeniu podczas roku szkolnego

 

III.                Skład Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§ 5

 1. W skład Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjnej wchodzi 3 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu.

 2. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

a)dyrektor przedszkola,

b)osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce.

3. Dyrektor przedszkola wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

  O terminie posiedzenia Dyrektor zawiadamia członków, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.

 

IV Zadania Przedszkolnej komisji Rekrutacyjnej.

 

§ 6

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) weryfikacja złożonych deklaracji i wniosków wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnianie kryteriów pierwszeństwa,
2) ustalenie najniższej liczby punktów, która uprawnia do przyjęcia,
3) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej
wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola,
4) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola,
5) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
6) na wniosek rodziców sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata,
7) dochowanie poufności danych o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu

 

2. Do zadań przewodniczącego komisji należy:
1) organizowanie posiedzeń i kierowanie pracami Komisji zgodnie z przepisami prawa
i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
2) prowadzenie prac Komisji w czasie każdego posiedzenia z uwzględnieniem następujących czynności:
– zapoznanie członków Komisji z zasadami rekrutacji kandydatów do przedszkola,
– nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania
dokumentacji przez Komisję m.in: składanie podpisów przez członków Komisji,
protokołowanie posiedzenia w czasie jego trwania, sporządzenia list kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
– przekazanie protokołu dyrektorowi przedszkola wraz z obowiązującymi załącznikami.

 

V Zadania dyrektora przedszkola.

§ 7

 1. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy Komisji Rekrutacyjnej;

a)     wywieszenie ogłoszenia o terminach rekrutacji zgodnie z niniejszym Regulaminem;

b)     wyjaśnienie rodzicom zasad określonych w Regulaminie

c)      wydawanie i przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie do Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce ” oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczanych przez rodziców.

d)     sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem na

-datę urodzenia i PESEL dziecka,

-miejsce zamieszkania dziecka

-pracę rodziców, dane kontaktowe

czytelność zapisów w karcie

e)     sporządzenie na posiedzenie Komisji ,wykazu zgłoszonych dzieci ,z podziałem na grupy wiekowe, zawierające następujące informacje:

-     nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym,

informacje o pełnym ( z wyżywieniem ) lub niepełnym czasie pobytu dziecka w przedszkolu.

 

VI Przepisy końcowe

§ 8

1.Nabór dzieci do przedszkola na dany rok szkolny, odbywa się zgodnie ze statutem przedszkola na podstawie „Wniosków o przyjęcie do Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce” .

2. Szczegółowy harmonogram naboru do przedszkola na dany rok szkolny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola są podane do wiadomości rodziców, w terminie określonym w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 9

Postępowanie odwoławcze

 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w art.8, pkt.4.

3. Rodzic może wnieść do dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. W terminie 7 dni od otrzymania odwołania, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce, rozpatruje pismo rodzica. Na rozstrzygnięcie dyrektora Przedszkola służy skarga do Sądu Administracyjnego w Opolu.

 

§ 10

1. O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego, na wolne miejsca, decyduje dyrektor przedszkola, biorąc pod uwagę wymienione wyżej kryteria.

§ 11

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 01 lutego 2018 roku.

 

2.Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przedszkola .

 

Harmonogram naboru dzieci do przedszkola na dany rok szkolny.

 

 1. Od 1marca do 3 kwietnia – wydawanie i przyjmowanie Wniosków o przyjęcie do Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce”

 2. Na 7 dni przed terminem wydawania „Wniosków o przyjęcie do Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce” na dany rok szkolny, t.j od 21 lutego do 28 lutego, wydawane są i przyjmowane „Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Praszce”.

3.   Od 6 kwietnia – rozpatrywanie Wniosków o przyjęcie złożonych przez Przedszkolną Komisję Rekrutacyjną

4.   Po 26 kwietnia – podanie do wiadomości przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu, list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata , woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia 27 kwietnia do 9 maja .

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną , listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 11 maja .

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce

na rok szkolny 2018/2019

lp

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1

Składanie wniosku wraz z załącznikami

Od 01 marca do

3 kwietnia b.r.

2-6 lipca b.r.

 

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

6 kwietnia b.r.

13 lipca b.r.

3

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

26 kwietnia b.r.

20 lipca b.r.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

27 kwietnia – 9 maja b.r.

23 lipca-27 lipca b.r.

3

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

11 maja b.r.

31 lipca b.r.

4

Składanie wniosków do przewodniczącego komisji o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

5

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 5 dni od terminu złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

6

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy. przyjęcia.

7

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.


 


 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO  ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Do pobrania: 

DOCaktualna karta.doc
ODToświadczenie o deklarowanej liczbie godzin.odt
ODToświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola rodzenstwa.odt
ODToświadczenie o wielodzietności rodziny.odt
ODToświadczenie zatrudnienie (1).odt

Znalezione obrazy dla zapytania dzieci przedszkoleZnalezione obrazy dla zapytania dzieci przedszkole