Zajęcia dodatkowe

Przedszkole proponuje ofertę zajęć dodatkowych. Zajęcia dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

Religia

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia z psychologiem

 

Religia - w zajęciach tych dwa razy w tygodniu biorą udział dzieci, których rodzice wyrażą zgodę w formie pisemnego wniosku. Zajęcia prowadzi Pani Barbara Spodzieja w grupach dzieci 5-6 letnich.

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - to zajęcia mające na celu pobudzanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka od chwili wykrycia trudności do podjęcia nauki w szkole. O rodzaju zajęć realizowanych przez dziecko decyduje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju, uwzględniając zalecenia wynikające z opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju jak również wskazania wynikające z postępowania diagnostycznego. Zajęcia w tym zakresie prowadzi mgr Marta Pawlaczyk.


Zajęcia logopedyczne- organizuje się dla dzieci w przypadku zaburzeń mowy, powodujących zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniających naukę. Zajęcia w tym zakresie prowadzą - mgr Anna Zajączkowska, oraz mgr Magdalena Borgul.


Zajęcia z psychologiem

Zadaniem psychologa jest otoczenie opieką psychologiczną dzieci uczęszczających do przedszkola oraz wspieranie rodziców i nauczycieli
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.
Korzystanie z pomocy psychologicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

Formy pracy:

obserwacja dzieci w grupie podczas swobodnej aktywności oraz zajęć dydaktycznych i czynności samoobsługowych – umożliwia m.in. diagnozę zachowań społecznych dziecka w grupie rówieśniczej, motywacji
i koncentracji uwagi podczas zajęć, stopnia samodzielności,

zajęcia indywidualne – przeprowadzenie diagnozy określającej możliwości
i potrzeby dziecka oraz udzielanie wsparcia i pomocy w przypadku zaobserwowanych trudności,

zajęcia grupowe – rozwijanie kompetencji społecznych dzieci, budowanie poczucia własnej wartości oraz kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć,

indywidualne konsultacje dla rodziców – omawianie zachowań dziecka

w przedszkolu, efektów podejmowanych działań terapeutycznych, udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w domu oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.


 

Kółka zainteresowań

Od 1 września w przedszkolu działają 2 kółka zainteresowań w ramach spotkań chętne dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. Prowadzone są one poza podstawą programową, każde działa na podstawie opracowanego programu przez prowadzących oraz harmonogramu spotkań.
 

Zajęcia kółka plastycznego MAŁY ARTYSTA”

Jednym z wielu zadań przedszkola jest stymulowanie rozwoju takich zdolności dzieci, dzięki którym kształtują one swoją osobowość, zwiększając tym samym szansę powodzenia w szkole i w życiu. Przedszkole ma stworzyć dzieciom warunki, w których znajdą odwagę, aby podjąć wyzwania i wykorzystać własne możliwości oraz zdolności, uczyć wiary we własne siły. Wydaje się oczywiste, że jednym z lepszych a być może najlepszym sposobem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka a przy tym harmonijny rozwój osobowości są zajęcia plastyczne.

Dlatego w tym roku 2018/2019, w naszym przedszkolu, są prowadzone nieodpłatne, zajęcia kółka plastycznego pt.: ”Mały Artysta”. Utworzyła i prowadzi Pani mgr Katarzyna Mazurek - nauczyciel z naszej placówki. Zajęcia są skierowane do chętnych dzieci z grupy wiekowej 5-6-latków. Odbywają się od października tego roku i będą trwały do czerwca 2019r., w każdą środę. Cały program nauczycielka napisała zgodnie z obowiązująca podstawą programową. Ma on głównie na celu: „Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne.”. Pani Kasia dostosowała również tematykę miesięczną do przewidywanych imprez, świąt, rozkładu materiału lub uroczystości, jakie w danym miesiącu będą celebrowane w przedszkolu.

TEMATYKA NA ROK 2018/2019:

Październik: ZABAWY KOLORAMI

Listopad: MALOWNICZA POLSKA

Grudzień: EKSPERYMENTOWANIE MATERIAŁEM – Święta Bożego Narodzenia

Styczeń: ZIMA

Luty: ZIMOWE CUDA

Marzec: TĘCZOWY MARZEC

Kwiecień: ŚWIĘTA WIELKANOCNE

Maj: MAMA – TATA - KOCHAM!!!

Czerwiec: WAKACJE!

Zajęcia z kółka plastycznego są skierowane głównie do dzieci przejawiających zdolności artystyczne, ale również i takich, które wykazują zainteresowanie pozyskaniem wszelkiej wiedzy na temat sztuki plastycznej.