Zajęcia dodatkowe

Przedszkole proponuje ofertę zajęć dodatkowych. Zajęcia dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

Religia

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia z psychologiem

 

Religia - w zajęciach tych dwa razy w tygodniu biorą udział dzieci, których rodzice wyrażą zgodę w formie pisemnego wniosku. Zajęcia prowadzi Pani Barbara Spodzieja w grupach dzieci 5-6 letnich.

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - to zajęcia mające na celu pobudzanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka od chwili wykrycia trudności do podjęcia nauki w szkole. O rodzaju zajęć realizowanych przez dziecko decyduje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju, uwzględniając zalecenia wynikające z opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju jak również wskazania wynikające z postępowania diagnostycznego. Zajęcia w tym zakresie prowadzi mgr Marta Pawlaczyk.


Zajęcia logopedyczne- organizuje się dla dzieci w przypadku zaburzeń mowy, powodujących zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniających naukę. Zajęcia w tym zakresie prowadzą - mgr Anna Zajączkowska, oraz mgr Magdalena Borgul.


Zajęcia z psychologiem

Zadaniem psychologa jest otoczenie opieką psychologiczną dzieci uczęszczających do przedszkola oraz wspieranie rodziców i nauczycieli
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.
Korzystanie z pomocy psychologicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

Formy pracy:

obserwacja dzieci w grupie podczas swobodnej aktywności oraz zajęć dydaktycznych i czynności samoobsługowych – umożliwia m.in. diagnozę zachowań społecznych dziecka w grupie rówieśniczej, motywacji
i koncentracji uwagi podczas zajęć, stopnia samodzielności,

zajęcia indywidualne – przeprowadzenie diagnozy określającej możliwości
i potrzeby dziecka oraz udzielanie wsparcia i pomocy w przypadku zaobserwowanych trudności,

zajęcia grupowe – rozwijanie kompetencji społecznych dzieci, budowanie poczucia własnej wartości oraz kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć,

indywidualne konsultacje dla rodziców – omawianie zachowań dziecka

w przedszkolu, efektów podejmowanych działań terapeutycznych, udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w domu oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.


 

Znalezione obrazy dla zapytania kółka zainteresowań napis

Od 1 września w przedszkolu działają 2 kółka zainteresowań - kółko plastyczne oraz taneczne.

W ramach spotkań chętne dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. Prowadzone są one poza podstawą programową, każde działa na podstawie opracowanego programu przez prowadzących oraz harmonogramu spotkań.
 

Znalezione obrazy dla zapytania mały artysta

 

Zajęcia kółka plastycznego MAŁY ARTYSTA”

Jednym z wielu zadań przedszkola jest stymulowanie rozwoju takich zdolności dzieci, dzięki którym kształtują one swoją osobowość, zwiększając tym samym szansę powodzenia w szkole i w życiu. Przedszkole ma stworzyć dzieciom warunki, w których znajdą odwagę, aby podjąć wyzwania i wykorzystać własne możliwości oraz zdolności, uczyć wiary we własne siły. Wydaje się oczywiste, że jednym z lepszych a być może najlepszym sposobem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka a przy tym harmonijny rozwój osobowości są zajęcia plastyczne.

Dlatego w tym roku 2018/2019, w naszym przedszkolu, są prowadzone nieodpłatne, zajęcia kółka plastycznego pt.: ”Mały Artysta”. Utworzyła i prowadzi Pani mgr Katarzyna Mazurek - nauczyciel z naszej placówki. Zajęcia są skierowane do chętnych dzieci z grupy wiekowej 5-6-latków. Odbywają się od października tego roku i będą trwały do czerwca 2019r., w każdą środę. Cały program nauczycielka napisała zgodnie z obowiązująca podstawą programową. Ma on głównie na celu: „Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne.”. Pani Kasia dostosowała również tematykę miesięczną do przewidywanych imprez, świąt, rozkładu materiału lub uroczystości, jakie w danym miesiącu będą celebrowane w przedszkolu.

TEMATYKA NA ROK 2018/2019:

Październik: ZABAWY KOLORAMI

Listopad: MALOWNICZA POLSKA

Grudzień: EKSPERYMENTOWANIE MATERIAŁEM – Święta Bożego Narodzenia

Styczeń: ZIMA

Luty: ZIMOWE CUDA

Marzec: TĘCZOWY MARZEC

Kwiecień: ŚWIĘTA WIELKANOCNE

Maj: MAMA – TATA - KOCHAM!!!

Czerwiec: WAKACJE!

Zajęcia z kółka plastycznego są skierowane głównie do dzieci przejawiających zdolności artystyczne, ale również i takich, które wykazują zainteresowanie pozyskaniem wszelkiej wiedzy na temat sztuki plastycznej.

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania muzyczne nutki

KÓŁKO TANECZNE „ WESOŁE NUTKI”

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 minut w poniedziałki i środy.

Kółko prowadzi Pani Katarzyna Chruściel i Mariola Gońda


 

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Ruch jest bardzo istotnym elementem w życiu człowieka, a szczególnie ważnym w życiu dzieci. Dzięki niemu mogą się one prawidłowo rozwijać zarówno fizycznie (ćwiczenie mięśni i ścięgien), jak i psychicznie (dotlenienie mózgu). Aktywność ruchowa pomaga również rozładowywać niespożyte zasoby energii.

Podczas zajęć tanecznych dziecko nabywa umiejętności współdziałania w grupie, odnoszenia się z szacunkiem do kolegów i koleżanek. Poznaje formy grzecznościowe takie jak: proszenie do tańca, podziękowanie za taniec, wprowadzenie partnerki na parkiet i jej odprowadzenie. Wiele małych dzieci często jest zamkniętych w sobie i boryka się z pierwszymi kompleksami, które utrudniają im swobodne zachowanie w grupie. Taniec stwarza możliwość przełamania tych barier, pomaga nawiązać i utrzymać kontakty między dziećmi. Dodatkowo, taniec do spokojnej muzyki o łagodnej linii melodycznej pełni funkcję relaksacyjną i uspokajającą.

Podczas zajęć dzieci uczą się podstawowych kroków i figur tanecznych, które wykorzystywane są później w choreografii. Dzieci pracują także nad poprawną sylwetką, rozwojem słuchu i poczucia rytmu.

Uczestnictwo w zajęciach pomaga przełamać lęk, nieśmiałość, podnosi poczucie własnej wartości, pozwala wyrazić uczucia i emocje, których dzieci czasem nie potrafią nazwać, a przede wszystkim, wywołuje wiele uśmiechu na buziach naszych przedszkolaków.

CELE OGÓLNE

 1. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci

  2. Ukazywanie celowości kształtowania estetyki i harmonii ruchu , wyczucia rytmu,wyobraźni twórczej, rozwijania uzdolnień tanecznych oraz wrażliwości na piękno i wdzięk.

 1. Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu.

 2. Poznawanie tańców regionalnych, narodowych, nowoczesnych,towarzyskich.

 3. Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu przez czynny udział w zajęciach muzyczno – ruchowych.

 4. Rozwijanie poczucia kolektywizmu i odpowiedzialności.

 5. Budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne siły.

 6. Nauczanie harmonijnego współżycia w grupie, podporządkowania się umownym przepisom, samoopanowania.

 7. Rozwijanie postawy twórczej, koordynacji i sprawności ruchowej.

 8. Nabywanie umiejętności szybkiej orientacji, decyzji, uwagi.

  11. Rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka.

  12. Wdrażanie do racjonalnego i kulturalnego spędzania czasu.

  13. Kształtowanie zainteresowania tańcem.

  14. Aktywny udział w życiu przedszkola i promowanie go na zewnątrz na (uroczystościach).

 

OGÓLNE TREŚCI ZAJĘĆ

1. Ruch przy muzyce :
- wprowadzenie elementów ruchowych do słuchanej muzyki;
- swobodna interpretacja ruchowa piosenek;
- ćwiczenia rozluźniające napięcie mięśniowe;
- wprowadzenie elementów aerobiku;
- odtwarzanie różnorodnych wzorów rytmicznych, ułatwiających prawidłowe reagowanie

- ruchem ciała na zmiany w muzyce.
2. Zagadki słuchowe:
- rozpoznawanie dźwięków instrumentów, różnych odgłosów otoczenia, muzyka z różnych krajów świata i inne.
3. Ćwiczenia uwrażliwiające na różne elementy muzyki :
- dynamiczne – uczące spostrzegania zmian dynamiki i reagowania na nie ruchem;
- agogiczne – ćwiczące umiejętność natychmiastowego reagowania na zauważone zmiany.
- artykulacyjne – uczące spostrzegania i odzwierciedlania ruchem różnic artykulacyjnych.
4. Zabawy rytmiczne, zabawy taneczne ze śpiewem, zabawy relaksacyjne

5. Nauka tańców regionalnych, narodowych, nowoczesnych

Znalezione obrazy dla zapytania muzyczne nutki Znalezione obrazy dla zapytania muzyczne nutki