PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 

1. Cel procedury.

Zapewnienie jawności działań przedszkola w zakresie rekrutacji dzieci do przedszkola

2. Definicja przedmiotu procedury.

Rekrutacja dzieci do przedszkola - sformalizowany proces naboru dzieci do przedszkola.

3. Kogo dotyczy procedura?

Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy nauczyciele, dyrektor oraz rodzice/prawni opiekunowie.

4. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury.

 • Dyrektor - wydaje i przyjmuje Karty zgłoszeń dzieci do przedszkola ,sprawdza poprawność wypełnionej Karty zgłoszenia. W razie większej liczby chętnych niż miejsc wolnych w przedszkolu powołuje Komisję Rekrutacyjną, przewodniczy pracom komisji rekrutacyjnej. Sporządza i wywiesza listy dzieci przyjętych i nie przyjętych do przedszkola oraz listę rezerwową.
 • Nauczyciele - wydają i przyjmują Karty zgłoszeń dzieci do przedszkola, sprawdzają poprawność wypełnionej Karty zgłoszenia. Przedstawiciel rady pedagogicznej uczestniczy w posiedzeniu komisji rekrutacyjnej. Prowadzą zajęcia w tygodniu drzwi otwartych przedszkola.
 • Rodzice/prawni opiekunowie - pobierają i składają Karty zgłoszeń dzieci do przedszkola w okresie naboru na nowy rok szkolny, zapoznają się z listą dzieci przyjętych, zapisują dzieci na listę rezerwową, informują pisemnie dyrektora o rezygnacji z miejsca w przedszkolu.

5. Opis pracy.

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończą 10 lat.
 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
 4. Dzieci niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem możliwości i warunków przedszkola.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach i gdy jest wolne miejsce w grupie dzieci najmłodszych do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 6. Szczególnie uzasadnionym przypadkiem, o którym mowa w pkt 5 może być:
  1. Sytuacja rodzinna (wskazująca na potrzebę spędzania przez dziecko jak najwięcej czasu poza domem)
  2. Sytuacja prawna dziecka (np. adopcja lub rodzina zastępcza)
  3. Sytuacja materialna (np. gdy matka dziecka jest zmuszona podjąć pracę)
  4. Szybki, intensywny rozwój dziecka, które już dorosło do przedszkola i czuje potrzebę kontaktu z dziećmi)
 7. Decyzję o przyjęciu dziecka 2,5-letniego do przedszkola podejmuje dyrektor po konsultacji z nauczycielką prowadzącą oddział dzieci najmłodszych.
 8. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
 9. Co roku od 01 lutego do 31 marca trwa nabór dzieci do przedszkola.
 10. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora, a w przypadku jego nieobecności nauczyciela go zastępującego.
 11. Rodzice mogą zasięgać informacji o przedszkolu na miejscu w placówce,
 12. Co roku w pierwszym lub drugim tygodniu rekrutacji organizuje się drzwi otwarte przedszkola.
 13. W tygodniu drzwi otwartych przedszkola dziecko może uczestniczyć w codziennych zajęciach i zabawach prowadzonych z dziećmi i zapoznać się ze środowiskiem przedszkolnym
 14. Rodzice (prawni opiekunowie) pobierają Karty zgłoszeń dzieci w przedszkolu
 15. Rodzice (prawni opiekunowie) wypełniają Kartę co roku na każdy rok szkolny
 16. Do 31 marca każdego roku rodzice (prawni opiekunowie) składają wypełnione Karty zgłoszeń w przedszkolu.
 17. Nauczyciele odbierający Karty zgłoszeń sprawdzają poprawność ich wypełnienia.
 18. W przypadku błędów bądź braków proszą o uzupełnienie danych
 19. W przypadku poprawnego wypełnienia Karty zgłoszenia przyjmują ją potwierdzając to wpisem na Karcie daty wpływu i wpisem na listę rekrutacyjną
 20. W pierwszej kolejności (kryteria podstawowe) do przedszkola przyjmowane są:
  1. Dzieci sześcioletnie i pięcioletnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne;
  2. Dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących;
  3. Dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;
  4. Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych;
  5. Dzieci już uczęszczające do przedszkola;
 21. W następnej kolejności (kryteria dodatkowe) przyjmowane są:
  1. Dzieci obojga rodziców pracujących;
  2. Dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci);
  3. Rodzeństwo dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola;
  4. Adres zamieszkania w okręgu ustalonym dla naszego przedszkola ( Uchwała Rady Miejskiej nr 79/IX/2011 z dnia 16 czerwca 2011r)
 22. W sytuacji, gdy więcej dzieci spełnia takie same kryteria podstawowe i dodatkowe, niż liczba pozostałych wolnych miejsc kryterium ostatecznym jest data wpływu Karty zgłoszenia.
 23. Dzieci spoza miasta mogą zostać przyjęte w sytuacji, gdy po przyjęciu kandydatów pozostają wolne miejsca lub w sytuacji bardzo trudnej życiowo.
 24. Oceny sytuacji, o której mowa w pkt. 20 – 23 dokonuje dyrektor, a w przypadku jego nieobecności, nauczyciel go zastępujący.
 25. Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor przedszkola, a w przypadku jego nieobecności nauczyciel go zastępujący.
 26. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w przedszkolu dyrektor zarządzeniem powołuje komisję rekrutacyjną.
 27. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi:
  1. dyrektor, a w przypadku jego nieobecności nauczyciel go zastępujący,
  2. jeden przedstawiciel rady pedagogicznej,
  3. jeden przedstawiciel rady rodziców.
 28. Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej jest dyrektor przedszkola, a w przypadku jego nieobecności nauczyciel go zastępujący.
 29. O terminie posiedzenia komisji rekrutacyjnej przewodniczący zawiadamia członków co najmniej z 5-dniowym wyprzedzeniem.
 30. Decyzje komisji rekrutacyjnej są protokołowane i przechowywane w dokumentacji przedszkola.
 31. Dyrektor, a w przypadku jego nieobecności nauczyciel go zastępujący, wywiesza w przedszkolu listy dzieci przyjętych, nie przyjętych oraz listę rezerwową do 20 kwietnia
 32. W przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola (gdy rodzice - prawni opiekunowie nie wskazali innych preferencji w Karcie zgłoszenia), rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo oczekiwać na wolne miejsce w przedszkolu (będąc na liście rezerwowej).
 33. W przypadku, gdy dziecko zostało przyjęte, a rodzice (prawni opiekunowie) rezygnują z tego miejsca, informują pisemnie o tym fakcie dyrektora przedszkola.
 34. W sytuacjach, które nie zostały uregulowane niniejszą procedurą, decyzję o trybie postępowania podejmuje dyrektor przedszkola.

6. Wykaz dokumentów wykorzystywanych w trakcie pracy i potwierdzających jej wykonanie.

 • DOCKarta zgłoszenia dziecka do przedszkola
 • Protokoły z posiedzeń komisji rekrutacyjnej
 • Listy dzieci przyjętych
 • Listy dzieci nie przyjętych
 • Listy rezerwowe