8.00-8.50
I,IV

Schodzenie się dzieci.

Zabawy wg inwencji dzieci w kącikach zainteresowań. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze wyrównawczym, stymulująco - kompensacyjnym, wychowawczym i obserwacyjnym. Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe integracyjne.

8.50-9.15
V

I śniadanie.

Czynności samoobsługowe i higieniczne. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków

9.15-10. 15
II
Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę  programową.
10.15-10. 50
III, I

Zabawy organizowane i swobodne.

Spacery, wycieczki, gry i zabawy ruchowo – sportowe oraz badawczo- obserwacyjne   na świeżym powietrzu

10.50-11.15
V

II śniadanie.

Czynności samoobsługowe i higieniczne. Pomoc w nakrywaniu do stołu

11.15-13.00
I,III,IV,V

Relaksacja, czytanie bajek.

Zabawy integracyjne, konstrukcyjne, planszowe, tematyczne, podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia utrwalające wiadomości. Praca z dzieckiem zdolnym i mający trudności. Zajęcia w małych zespołach. Zabawy na świeżym powietrzu.

13.00-13.30 Zajęcia dodatkowe