ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM!

W roku 2016/2017 nasze przedszkole bierze udział w siódmej edycji ogólnopolskiego projektu „Zdrowo jem, więcej wiem!”, którego organizatorem jest Fundacja Banku Ochrony środowiska. Patronat honorowy nad konkursem objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

W PROJEKCIE BIERZE UDZIAŁ GRUPA "PSZCZÓŁKI" POD OPIEKĄ PANI PATRYCJI POLAK. 

 

PROJEKT "ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM" TO:

 • bogata oferta edukacyjna dla zerówek i klas I-III szkół podstawowych,
 • wieloaspektowy, spójny projekt doskonale wpisujący się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 • rzetelna wiedza naukowa na temat zdrowego odżywiania i roli aktywności fizycznej podana w przystępny i nieszablonowy sposób – oprócz materiałów przygotowanych na lekcje oferujemy pogłębioną wiedzę, która nieustannie jest uzupełniana, zgromadzoną w portalu www.aktywniepozdrowie.pl w postaci ponad 400 artykułów,
 • wiele wartościowych nagród – dla nauczycieli, dzieci oraz szkół – z najcenniejszą, naszym zdaniem, nagrodą „główną” dla wszystkich osób, które zaangażują się w ten projekt, jaką jest możliwość zmiany dotychczasowego stylu życia na zdrowszy i bardziej aktywny ruchowo.

Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Zamysłem twórców projektu jest także kształcenie rodziców jako osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.

PROJEKT ” DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY”

              Nasze przedszkole zakwalifikowało się do udziału w projekcie „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”, współfinansowanego  przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko –  Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministerstwo Zdrowia, którego liderem jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”. Program będzie promował zachowania prozdrowotne oraz profilaktykę chorób jamy ustnej u dzieci. W ramach edukacji pośredniej nauczyciele wzięli udział w szkoleniach, w trakcie których dowiedzieli się, jak skutecznie wyrabiać u naszych podopiecznych prawidłowe nawyki zdrowotne. Dzieci będą szczotkowały zęby pod nadzorem, pastą i szczoteczką przekazaną każdemu dziecku indywidualnie. Rodzice otrzymają broszurki , z których będą mogli szczegółowo dowiedzieć się o sposobach zapobiegania próchnicy u swoich dzieci.  Zapoczątkowane w Programie działania będą kontynuowane przez nauczycieli, rodziców i opiekunów. Więcej informacji można uzyskać u wychowawców grup oraz na stronie internetowej http://www.zebymalegodziecka.pl

 

grafika              PROGRAM „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”

W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole włączyło się do realizacji ogólnopolskiego programu „Czytające Przedszkola” prowadzonego w ramach akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM. Celem programu jest wspieranie i rozwój czytelnictwa wśród dzieci, a tym samym wśród dorosłych. Według fundacji „zaszczepiona w dzieciństwie pasja do książki i czytania jest witaminą dla psychiki i umysłu dziecka, a jednocześnie chroni je przed uzależnieniem od mediów elektronicznych i fałszywych wartości kultury masowej”.

Program „Czytające Przedszkola” ma na celu promowanie czytania książek dzieciom dla przyjemności. Skierowany jest głównie do rodziców. Jednak przedszkole może i powinno uzupełniać domowe czytanie gdyż w ten sposób pomaga najmłodszym zrozumieć świat i siebie, uczy ich języka oraz rozwija wyobraźnię. Myślą przewodnią naszych działań jest pragnienie rozbudzania i pielęgnowania pojawiającej się chęci czytania u dzieci, a tym samym potrzeby codziennego kontaktu z kulturą literacką.

W ramach programu, w naszym przedszkolu:

 • Codziennie czytamy dzieciom przez około 20 minut

 • Zachęcamy rodziców oraz innych członków rodziny (babcie, dziadków, starsze rodzeństwo) do systematycznego czytania dzieciom w domu.

 • Zapraszamy rodziców oraz innych członków rodziny, gości do czytania swoich ulubionych bajek , baśni i wierszy na terenie naszego przedszkola. Termin oraz szczegóły Państwa wizyty w przedszkolu ustalą wychowawcy danej grupy.

 

 

Poznanie właściwości wody

Zastosowanie wody w życiu codziennym

Wyrabianie nawyku oszczędzania wody

Sytuacje pozwalające poznać dziecku możliwości własne oraz rówieśników

Stwarzanie możliwości dokonywania przez dziecko właściwych wyborów

Doskonalenie umiejętności konstruktywnej i rzeczowej dyskusji oraz kultury wypowied

 

"Czyste powietrze wokół nas" - program edukacji antytytoniowej

Adresaci:

Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – 5 i 6 letnie, rodzice, opiekunowie i nauczyciele.

Założenia programu:

Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

 1. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.

 2. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.

 3. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

 4. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne

Cele główne programu:

 1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

 2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe programu:

 1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.

 2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów „wydobycie” dymu papierosowego.

 3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

 4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów

 5. Zwiększenia wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Struktura programu:

Program skierowany do dzieci 5-cio i 6-cio letnich składa się z pięciu zajęć warsztatowych.

Tytuły zajęć:

 1. Wycieczka

 2. Co i dlaczego dymi?

 3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?

 4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?

 5. Jak unikać dymu papierosowego?

Honorowy patronat nad programem objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Zdrowia i Rzecznik Praw Dziecka.

Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” jest realizowany w ramach „Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce”.

 


grafika                    Program edukacyjny - 

                        "Moje dziecko idzie do szkoły"

Program edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoły” przygotowany został dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dla ich rodziców i opiekunów. Autorem programu jest Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. W bieżącym roku szkolnym 2015/2016 realizowana jest V edycja programu.

Celem głównym programu jest ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców.

           

Do celów szczegółowych programu należą m.in.: podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, wzmocnienie zainteresowania rodziców zdrowiem ich dzieci oraz wskazanie czynników mających wpływ na zachowanie zdrowia a w szczególności:.      

1.    Żywienie dziecka w wieku szkolnym, zapobieganie nadwadze i otyłości, znaczenie śniadań w zbilansowanej diecie.

2.      Higiena jamy ustnej.

3.      Prawidłowa postawa ciała dziecka.

4.   Środowisko szkolne: rozkład zajęć lekcyjnych, oświetlenie w salach lekcyjnych,  ciężar plecaków/tornistrów, stanowisko pracy ucznia.

5.      Ochrona wzroku dziecka.

6.      Prawidłowy rozwój mowy u dziecka.

7.      Zdrowie psychiczne dziecka.

8.      Bezpieczeństwo dziecka.

9.      Dziecko ma prawo do czystego powietrza wokół siebie.

 

 

 

 

WIEM, CZUJĘ, ROZUMIEM – WYCHOWANIE DO WARTOŚCI

 

PROGRAM REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W GRUPIE DZIECI MŁODSZYCH W GRUPIE „SMERFY”

POD PRZEWODNICTWEM PANI MAGDALENY KRÓL


 

Główne cele programu

Głównym celem programu jest wyposażenie dziecka w wieku przedszkolnym w wiedzę

i umiejętności, które umożliwią mu pełne przystosowanie się do otaczającego świata i jego reguł. Realizacja programu pozwoli dziecku poprawnie funkcjonować w grupie rówieśniczej, stosować

w kontaktach z innymi zasady i normy społeczne, a w miarę możliwości również zmieniać świat na lepsze. Mocny system wartości, w który chcemy dzieci wyposażyć może stać się narzędziem ich życiowych sukcesów, może również ochronić przed wieloma błędnymi wyborami i niewłaściwymi wpływami z zewnątrz.

Nauka ważnych wartości zawartych w prezentowanym programie „Wiem, czuję, rozumiem” pozwala nauczycielom kształtować pożądane zachowania dzieci oraz modyfikować ich niewłaściwe działania. Program ten, to swego rodzaju przewodnik po świecie wartości, który ma być realizowany w codziennej pracy z dziećmi, zgodnie z procesem rozwojowym człowieka, według którego w pierwszych latach życia (do około lat 3), dziecko poznaje świat wartości obserwując postępowanie rodziców i najbliższych, przejmuje wzorce zachowań, sposób myślenia i wyrażania uczuć. Dziecko w wieku przedszkolnym poznaje świat wartości, wchodząc w niego poprzez swoje codzienne działania w kontaktach społecznych z innymi. Zadając wciąż pytania: „dlaczego?”

i „po co?”, wykazuje tym samym zainteresowania kryteriami, według których człowiek podejmuje decyzje i na ich podstawie swoje codzienne działania. Świat wartości dziecka w wieku przedszkolnym oparty jest na przede wszystkim na zakazach i nakazach oraz na stosowaniu różnych kar i nagród. W wieku szkolnym dziecko poznaje system wartości w oparciu o jego rozwijający się system myślenia logicznego i abstrakcyjnego, a wraz z nim o coraz sprawniejsze dokonywanie operacji myślowych i symbolicznych. Aktualny etap rozwoju człowieka stanowi zatem swojego rodzaju wykładnię w jaki sposób wdrażać najważniejsze zasady wychowania, by skutecznie przygotować dziecko do życia w lepszym społeczeństwie.  

grafika     Kubusiowi Przyjaciele Natury

 

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań.

Bohaterem wszystkich materiałów programu jest Kubuś, który pokazuje dzieciom piękno natury i uczy, jak ją chronić. Dzięki specjalnie nagranym bajkom, najmłodsi mogą przenieść się z Kubusiem we wspaniały świat wyobraźni. Przeżywając rozmaite przygody, dzieci poznają rośliny i zwierzęta, uczą się szacunku i ekologicznych zachowań: jak zachowywać się na łonie natury, jak ważna jest segregacja śmieci i dokładne zakręcanie kranu, jak zdrowo się odżywiać jedząc codziennie 5 porcji warzyw, owoców lub soku. 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej  http://przyjacielenatury.pl/ 

PROGRAM TEN REALIZOWANY JEST W GRUPIE "WESOŁE SKRZATY"